పాదమెటు పోతున్న.........

October 08, 2007
పాదమెటు పోతున్న.... పయనమెందాకైన....... అడుగు తడ బడుతున్న...తోడు రానా.. చిన్ని ఎడబాటైన.... కంట తడి పెడుతున్న గుండె ప్రతి లయ లోనా.... నేను లేన...Read More

లేచింది, నిద్ర లేచింది

October 06, 2007
లేచింది, నిద్ర లేచింది మహిళాలోకం దద్దరిల్లింది పురుషప్రపంచం, లేచింది మహిళాలోకం ఎపుడో చెప్పెను వేమనగారు, అపుడే చెప్పెను బ్రహ్మంగారు ఎపుడో చెప...Read More

లాహిరి లాహిరి లాహిరిలో

October 06, 2007
లాహిరి లాహిరి లాహిరిలో ఒహో జగమే వూగెనుగా వూగెనుగా తూగెనుగా లాహిరి లాహిరి లాహిరిలో ఒహో జగమే వూగెనుగా వూగెనుగా తూగెనుగా ఆ...ఆఅ...ఆ....ఆఅ.........Read More

నువ్వేమాయ చేశావో గాని

October 06, 2007
అయ్యబాబోయ్ నాకేంటేంటో ఐడియాలు వచ్హేస్తున్నాయేంటి ఏం ఐడియాలు? ఆ నెలవంకను తుంచి నా జడలో తురమాలనుందా దాంతో నా వీపును గోక్కోవాలనుంది నువ్వేమాయ చ...Read More

ఎవరైనా చూసుంటారా

October 06, 2007
ఎవరైనా చూసుంటారా నడిచే నక్షత్రాన్ని ఎదురొస్తే ఎగబడిపోరా నేనే ఆ చిత్రాన్ని ఎవరైనా చూసుంటారా నడిచే నక్షత్రాన్ని ఎదురొస్తే ఎగబడిపోరా నేనే ఆ చిత...Read More

ఎంత హాయి యీ రేయి

October 06, 2007
ఎంత హాయి... ఎంత హాయి యీ రేయి, ఎంత మధురమీ హాయి ఆ... ఎంత హాయి యీ రేయి, ఎంత మధురమీ హాయి చందమామ చల్లగా మత్తుమందు చల్లగా... చందమామ చల్లగా పన్నీటి...Read More

ఈ గాలి ఈ నేల

October 06, 2007
ఈ గాలి ఈ నేల ఈ ఊరు సెలయేరు ఈ గాలి ఈ నేల ఈ ఊరు సెలయేరు ననుగన్న నా వాళ్ళు ..ఆ.. నా కళ్ళ లోగిళ్ళు ననుగన్న నా వాళ్ళు ..ఆ.. నా కళ్ళ లోగిళ్ళు ఈ గా...Read More

ఎచటి నుండి వీచెనో

October 06, 2007
ఎచటి నుండి వీచెనో ఈ చల్లని గాలి ఎచటి నుండి వీచెనో ఈ చల్లని గాలి తీవెలపై ఊగుతూ పూవులపై తూగుతూ ప్రకృతినెల్ల హాయిగా ప్రకృతినెల్ల హాయిగా తీయగా, ...Read More

పాడుతా తీయగా చల్లగా..

October 06, 2007
పాడుతా తీయగా చల్లగా.. పసి పాపలా నిదరపో తల్లిగా.. బంగారు తల్లిగాపాడుతా తీయగా చల్లగా.. కునుకు పడితె మనసు కాస్త కుదుట పడతదీ కుదుట పడ్డ మనసు తీప...Read More

మనసున మనసై

October 06, 2007
మనసున మనసై బ్రతుకున బ్రతుకై మనసున మనసైబ్రతుకున బ్రతుకై తోడొకరుండిన అదే భాగ్యము అదే స్వర్గము ఆశలు థీరని ఆవేసములో ఆశయాలలో ఆవేదనలో చీకటి మూసిన ...Read More

కిల కిల నవ్వులు చిలికిన

October 06, 2007
కిల కిల నవ్వులు చిలికిన పలుకును నాలో బంగారు వీణ కరగిన కలలే నిలిచిన విరిసెను నాలో మందరమాల రమ్మని మురళీరవములుపిలిచే అణువణువున బౄందవని తోచే తళత...Read More

వినిపించని రాగాలే కనిపించని అందాలే

October 06, 2007
ఒహో అహావినిపించని రాగాలే కనిపించని అందాలేఅలలై మదినే తలచేకలలొ ఎవరో పిలిచే వినిపించని తొలిచూపులు నాలోనే వెలిగించే దీపాలే తొలిచూపులు నాలోనే వెల...Read More

Popular Posts

Search Fav Song

Powered by Blogger.