విన్నానులే ప్రియా కనుగొన్నానులే ప్రియా

June 22, 2010
విన్నానులే ప్రియా కనుగొన్నానులే ప్రియా విన్నానులే ప్రియా కనుగొన్నానులే ప్రియా మిసిమి వయసు గుసగుసలన్నీ కొసరి విన్నానులే విన్నానులే ప్రియా ఎదన...Read More

శివ శివ అననేలరా

June 22, 2010
శివ శివ అననేలరా శివ శివ అననేలరా కౌగిలిలోనే కైలాసమందగా కౌగిలిలో నే కైలాసమీయగా శివ శివ అననేలరా కొందరికేమో జన్మకో శివరాత్రి ఈ సుందరికి ప్రతి రా...Read More

పిల్లనగ్రోవి పిలుపు మెలమెల్లన రేపెను వలపు

June 22, 2010
పిల్లనగ్రోవి పిలుపు మెలమెల్లన రేపెను వలపు మమతను దాచిన మనసు ఒక మాధవునికే తెలుసు ఈ మాధవునికే తెలుసు! సుందరి అందెల పిలుపు నా డెందము నందొక మెరుప...Read More

ఓ..ప్రియా..ప్రియా..

June 22, 2010
ఓ..ప్రియా..ప్రియా.. చండీప్రియా..ప్రియా.. తొలి గిలిగింతలు కలిగించిందా నా ప్రేమలేఖా నడిచే..చంద్రలేఖ.... ఓ..ప్రియా..ప్రియా.. చండీప్రియా..ప్రియా...Read More

చిరునవ్వులోని హాయి

June 22, 2010
చిరునవ్వులోని హాయి చిలికించె నేటి రేయి ఏ నాడులేని హాయి ఈ నాడు కలిగెనోయి (2) నెలరాజు సైగచేసె వలరాజు తొంగిచూసె(2) సిగపూలలోన నగుమొములోన వగలేవొ ...Read More

మదన మనోహర సుందరనారీ

June 22, 2010
మదన మనోహర సుందరనారీ మధుర దరస్మిత నయన చకోరీ మందగమనజిత రాజ మరాళీ నాట్యమయూరీ! అనార్ కలీ, అనార్ కలీ .. రాజశేఖరా నీపై మోజు తీరలేదురా, రాజసాన యేలర...Read More

కల ఇదనీ నిజమిదనీ తెలియదులే బ్రతుకింతేనులే ఇంతేనులే

June 22, 2010
కల ఇదనీ నిజమిదనీ తెలియదులే బ్రతుకింతేనులే ఇంతేనులే కల ఇదనీ నిజమిదనీ తెలియదులే బ్రతుకింతేనులే ఇంతేనులే పసితలపూ మనోరథం వెన్నెలనీడై పోయేనులే బ్...Read More

ఏమనెనే చిన్నారి ఏమనెనే

June 22, 2010
ఏమనెనే.... ఏమనెనే చిన్నారి ఏమనెనే ఏమనెనే.... వన్నెల సిగ పూవ కను సన్నలలో భావమేమి వన్నెల సిగ పూవ కను సన్నలలో భావమేమి ఏమనెనే... ఏమననే... ఆమని క...Read More

రారోయి మా ఇంటికి ....

June 22, 2010
రారోయి మా ఇంటికి ...."మ్మ్మ్" రారోయి మా ఇంటికి మావో మాటున్నది మంచి మాటున్నది..."హాహ్హా" మాటున్నది మంచి మాటున్నది .."...Read More

సలలిత రాగ సుధా రస సారం

June 22, 2010
సలలిత రాగ సుధా రస సారం సర్వ కళామయ నాట్య విహారం మంజుల సౌరభ సుమకుంజములా రంజిలు మధుకర మృదు ఝుంకారం !! సలలిత!! ని దా ద ప నీ ప నీ దా ప మ గ మ గ పా...Read More

మేలుకోవయ్య కావేటి రంగ శ్రీరంగ మేలుకోవయ్య

June 22, 2010
మేలుకోవయ్య కావేటి రంగ శ్రీరంగ మేలుకోవయ్య కావేటి రంగ శ్రీరంగ మేలుకోవయ్య తెల్లవారెనురా విహగాలి లేచెనురా తెల్లవారెనురా విహగాలి లేచెనురా అల్లదే ...Read More

కన్నులే నీకోసం కాచుకున్నవి

June 22, 2010
కన్నులే నీకోసం కాచుకున్నవి వెన్నెలలే అందుకని వేచియున్నవి కన్నులే నాకోసం కాచుకున్నవా వెన్నెలలే అందుకని వేచియున్నవా ఒంటరిగా నిన్నే నిదురించమన్...Read More

మనలో మనకే తెలుసునులే

June 22, 2010
మనలో మనకే తెలుసునులే ఈ మధుర మధురమగు ఆనందం మరపురాని మన కళ్యాణం మరపురాని మన కళ్యాణం మనలో మనకే తెలుసునులే ఈ మధుర మధురమగు ఆనందం మరపురాని మన కళ్య...Read More

పరారె పరారె ప ప ప పరారె

June 22, 2010
పరారె పరారె ప ప ప పరారె బండెక్కి బయం పరారె చలొ రెయ్ చలొ రెయ్ చిందెసి చలొరెయ్ పందెం లొ జయం కరారె గుండె నరం లొకె దమ్ము రసం పంపి కండ బలం లొనె న...Read More

ఎలగెలగ ఎలగెలగ ఎలగా

June 22, 2010
ఎలగెలగ ఎలగెలగ ఎలగా ||3|| ఎల మా ఇంటికొచ్చి మాయ చెసావో ఎల నా నాలొపనె గొల పెంచావు ఎల నా దారినిట్టా మార్చివెసావూ ఎలా నీ దారిలొకి తీసుకొచావూ ఎలగె...Read More

నూనూగు మీసాలొడు…

June 22, 2010
డ డ డ డి డి డి డు డు డు డు… డ డ డ డి డి డి డు… నూనూగు మీసాలొడు… నీ ఈడు జొడైనొడు… నీవైపె వస్తున్నాడు… కళ్ళల్లొ కసి ఉన్నొడు… కండల్లొ పస ఉన్నొడ...Read More

ఎన్నో ఎన్నో ఎన్నో ఎన్నో సంతోషాలెన్నో

June 22, 2010
ఎన్నో ఎన్నో ఎన్నో ఎన్నో సంతోషాలెన్నో నిన్నా మొన్నా నాతో ఉన్న ఉల్లాసాలెన్నో బలమైన జ్నాపకాలే బతుక౦త నాకు తోడై ఉ౦డే బ౦ధాలెన్నో... చిలిపతనంతో చె...Read More

చందమామ నువ్వే నువ్వే నువ్వే నువ్వే నువ్వే

June 22, 2010
చందమామ నువ్వే నువ్వే నువ్వే నువ్వే నువ్వే వెన్నెలంత నవ్వే నవ్వే నవ్వే నవ్వే నవ్వే మబ్బుల్లో స్నానాలాడి ముస్తాబయ్యావే చుక్కలే ముత్యాలల్లే మెళ...Read More

ఓ సారి నా వైపు చూశావూ...

June 22, 2010
ఓ సారి నా వైపు చూశావూ...కాసేపు నా గుండె కోశావూ.. అందాల బాణాలు వేశావూ.. దాదాపు ప్రాణాలు తీశావు... ఏ మంత్రమేసి.. ఏ మాయ చేసీ.. ఈ వింత మైకం పెంచ...Read More

ఏమ౦టావే ఈ మౌన౦ మాటై వస్తే

June 22, 2010
ఏమ౦టావే ఈ మౌన౦ మాటై వస్తే ఏమౌతావే ఆ మాటే ప్రేమైతే అవున౦టావే నాలానే నీకూ ఉ౦టే తోడవుతావే నీలోనే నేను౦టే నీచూపే నవ్వి౦ది నానవ్వే చూసి౦ది ఈనవ్వు...Read More

అందమైన అందమా ఓ చంద్రమా

June 22, 2010
అందమైన అందమా ఓ చంద్రమా నువ్వే అందుకోవె నిండుగా నా ప్రేమ అంతులేని ఆత్రమా ఆరాటమా నీకే ఎందుకమ్మ అంతలా ఆ ధీమా ఓ ఎదలో ఊపిరి ఎదురుగ రూపమై నిలబడి న...Read More

సరదాగా చ౦దమామనే చేతివేళ్లపై నిలబెడతావా

June 22, 2010
సరదాగా చ౦దమామనే చేతివేళ్లపై నిలబెడతావా పది ర౦గుల రామచిలుకతో ప్రేమ పలుకులే పలికిస్తావా మేఘాలని మూట కట్టుకొని ని౦గి మధ్యలో పరిగెడతావా వ౦దడుగుల...Read More

నా మహారాణి నువ్వే చిలిపిగ చెప్పి౦దల్లా చేస్తానే

June 22, 2010
నా మహారాణి నువ్వే చిలిపిగ చెప్పి౦దల్లా చేస్తానే నా మరో రూప౦ నువ్వే నిలబడి నిన్నే నేనే మోస్తానే పిలిచిన వె౦టనే వె౦టనే వచ్చేయనా సులువుగ స౦చిలో...Read More

ఊరుకో మనసా ఊరుకోవమ్మా

June 22, 2010
ఊరుకో మనసా ఊరుకోవమ్మా కనులు కందేలా కుములిపోకమ్మా నిరాశంటే నీటి రాతా ఎంత సేపు నిలువగలదే నిరూపించే వేళ రాదా అంతలోపు ఓర్చుకోవే నీవు చేసే మంచి న...Read More

దూరం కావాలా నన్నే విడిచీ

June 22, 2010
దూరం కావాలా నన్నే విడిచీ .. వేరై పోవాలా అన్నీ మరిచీ దూరం కావాలా నన్నే విడిచీ .. వేరై పోవాలా అన్నీ మరిచీ ఎప్పుడూ ఒదిగే ఎదపై విసిగీ .. దూరం కా...Read More

మధువలక బోసే

June 18, 2010
మధువలక బోసే ఈ చిలిపి కళ్ళూ అవి నాకు వేసే బంగారు సంకెళ్ళూ మధువలక బోసే ఈ చిలిపి కళ్ళూ అవి నాకు వేసే బంగారు సంకెళ్ళూ మధువలకబోసే ఇ చిలిపికళ్ళు అ...Read More

కన్నులకు చూపందం

June 18, 2010
కన్నులకు చూపందం కవితలకు ఊహందం తీగకే పూలందం వారికే నేనందం ||కన్నులకు|| వానాగిపోయినను ఆకుపై చుక్కందం అల చెదిరిపోయిననూ దరి నున్న నురుగందం చిన్న...Read More

కన్నులకు చూపందం

June 18, 2010
కన్నులకు చూపందం కవితలకు ఊహందం చిరు నవ్వు చెలికందం సిరిమల్లి సిగకందం ||కన్నులకు|| కిరణాలు రవికందం సెలయేరు భువికందం మగువలకు కురులందం మమతలకు మన...Read More

నిన్న ఈ కలవరింతా లేదులే నేడు చిరుగాలి ఏదో అందిలే

June 18, 2010
నిన్న ఈ కలవరింతా లేదులే నేడు చిరుగాలి ఏదో అందిలే ఇదియే ప్రేమ అందునా వయసే పులకరించేన హృదయం కరిగిపోయేనా ఓ మనసా!! నిన్న ఈ ..............ఓ మనసా!...Read More

స్వాతిముత్య మాల వోల్లు తాకి తుళ్ళి పోయింది

June 18, 2010
స్వాతిముత్య మాల వోల్లు తాకి తుళ్ళి పోయింది సిగ్గు పడ్డ చీర కట్టు వీడి జారి పోయింది కోంగు చాటు అందాలు కన్ను కోట్టి రమ్మంటె వయసాడ మంది సై ఆట ఇ...Read More

జటాటవీగలజ్జలప్రవాహపావితస్థలే

June 18, 2010
జటాటవీగలజ్జలప్రవాహపావితస్థలే గలేవలంబ్యలంబితాం భుజంగతుంగమాలికాం డమడ్డమడ్డమడ్డమన్నినాదవడ్డమర్వయం చకారచండతాండవంతనోతునశ్శివశ్శివం జటాకటాహసంభ్రమభ...Read More

వెర్రి మనసా వేగిపోకే

June 18, 2010
పల్లవి: వెర్రి మనసా వేగిపోకే విరహమంటే వెండి మంటే నీ తొవకదే వెలుగవుతుంది ఒంటరిగా నిన్నొదలను అంది మంటల మరగని బంగారానికి నగలై మెరిసే విలువేముంద...Read More

నీలో విరిసిన అందాలన్నీ

June 18, 2010
పల్లవి: నీలో విరిసిన అందాలన్నీ నాలో వీడని బంధాలాయె నీలో పలికిన రాగాలన్నీ నాలో శ్రావణ మేఘాలాయె చరణం: అల్లరి గాలి నిమిరే దాకా మల్లె మొగ్గకు తె...Read More

నీ కళ్ళలో స్నేహమూ

June 18, 2010
పల్లవి: నీ కళ్ళలో స్నేహమూ కౌగిళ్ళలో కాలము పాడేదేరాగమౌనో శ్రీరస్తు అన్నా శివరంజనీ చివురించి నవ్వే నవరంజనీ నీ నవ్వులో అందమూ ఈ జన్మలా బంధమూ పాడ...Read More

I live for you అన్నది ప్రేమా

June 18, 2010
పల్లవి: I live for you అన్నది ప్రేమా I die for you అన్నది ప్రేమా నా పంచ ప్రాణాల పల్లవీ ప్రేమా ప్రేమే నీ తోడు ప్రేమించీ చూడు ఈ ప్రేమ వేదాల శృ...Read More

హబ్బా పెట్టమంది పెట్టమంది పిల్లా

June 18, 2010
మల్లెపూల తోరణాలు కట్టవే రావమ్మా బంతిపూల బాసికాలు కట్టవే కావమ్మా మురిపాల ముగ్గులెట్టి సిరి చుక్క బుగ్గనెట్టి మనువాడేటి సమయన జతలో కసి కథలే రసి...Read More

ఘడియ ఘడియకో ముద్దు

June 18, 2010
పల్లవి: ఘడియ ఘడియకో ముద్దు ఘనమైన ముద్దు అబ్బా అహా తడవ తడవకో ముద్దూ తడిరేపు ముద్దు అబ్బా ఆహా తీపి తీపి తేనే ఎంగిళ్ళతో... తాళలేని లేత అధరాలపై ...Read More

జుమ్మని జుమ్మని తుమ్మెద మంత్రాలునై

June 14, 2010
జుమ్మని జుమ్మని తుమ్మెద మంత్రాలునై కొమ్మన రెమ్మన పడెను సన్నాయి వెన్నల నీడల్లొ అరువిచ్చిన అందాలు మధుమాసం మనస్సుకు వచ్చే వేళలొ కన్నుల కలువల్లొ...Read More

రా పోదాం షికారుకి.......

June 14, 2010
||పల్లవి|| రా పోదాం షికారుకి....... చాలందాం ఇవ్వాళకి........ టాసేద్దాం ప్రోగ్రాముకి....... సరెలే కాని..... ఎగరెయ్ కాయన్ని....... హెడ్సైతే మన...Read More

ఏమయిందో ఏమో ఈ వేళ రేగింది గుండెలో కొత్తపిచ్చి

June 14, 2010
||పల్లవి|| ఏమయిందో ఏమో ఈ వేళ రేగింది గుండెలో కొత్తపిచ్చి ఎంతవింతో నా గుండీవేళ ఊగింది గాలిలో రెక్కలొచ్చి న్యూటన్ థియరి.... తల్ల కిందులై..... ...Read More

ఎంత పంచేసిందీ ప్రేమ

June 14, 2010
ఎంత పంచేసిందీ ప్రేమ ఆశ పెట్టేస్తె అల్లాడిపోమా వెంట రమ్మన్నదంటె ఎందుకని అంటామా..... హాయ్‌రామా జంటకమ్మన్నదంటె ముందు వెనుక చూస్తామా... సై అనమా ...Read More

హే రామారే రామా రామా రేగిందే హంగామా హే సస్సరే

June 05, 2010
హే రామారే రామా రామా రేగిందే హంగామా హే సస్సరే సారేగామా సందడి చేసేద్దామా ఆ ఆంధ్రాలో మోగిందే భాంగ్రో భల్లే భల్లే గుండెల్లో కుంపట్టి హిప్...Read More

ఓ మారె ఓ మారె ఓ మారె

June 04, 2010
ఓ మారె ఓ మారె ఓ మారె ఇక నీకు నాకు హద్దు పొద్దు no more ఒ మారె ఒ మారె ఒ మారె నిన్ను ముద్ద్ల్ పెట్ట బుగ్గల్రెండు తయ్యరె పిచ్చెక్కి సన్నయి పాడల...Read More

నీపై నాకున్నది ప్రణయం అయితే అదే నా జీవితం

June 04, 2010
నీపై నాకున్నది ప్రణయం అయితే అదే నా జీవితం నీ మదిలో చోటే మరణం అయితే అదే నాకు శరణం నమ్మవే నా చెలి నా ఊపిరే నీవని నీవే నాకు భాగ్యం...నీ తోడే నా...Read More

నా మనసో నల్లని మేఘం నీవు చిరు గాలి సోయగం

June 04, 2010
నా మనసో నల్లని మేఘం నీవు చిరు గాలి సోయగం నిన్ను తాకి కరిగేనే ధనియించిన జీవితం కనులనుండి జారే ప్రతి నీటి బింబం మది నిండిన నిన్నే చూపుతుంది సా...Read More

వేల వేల కాంతులన్ని ఒక్కసారిలా ఇటొచ్చి

June 04, 2010
వేల వేల కాంతులన్ని ఒక్కసారిలా ఇటొచ్చి వెలిగెనేమొ నిన్నుచూడగ నింగిలోని చందమామ తొంగిచూసెనే అదెంటొ తనని తాను చూసి నట్టుగా నాలోని సంతోషమా ఈ వేళ ...Read More

Popular Posts

Search Fav Song

Powered by Blogger.