రే రే లెగరా రగిలే సెగలా

November 27, 2011
రే రే లెగరా రగిలే సెగలా రే రే పదరా నిషలే చెదరా రాలు షోకాలు భయ బీత హృదయాలు పీకరా ఇక చిచ్చర పిడుగై శాంతికి క్రాంతికి వేసిన అడుగై రే రే లెగరా ర...Read More

కొంటె చూపులాపి ఉన్న సంగతేంటో చెప్పవే

November 27, 2011
చుక్కలన్నీ ఒక్కచోట చేరుతుంటే ఏ ఏ చందమామ చెంత కొచ్చి ఆడుతుంటే కొంటె చూపులాపి ఉన్న సంగతేంటో చెప్పవే కన్నెపిల్ల కంటి భాష తెలియదంటే తప్పులే మీరే...Read More

అడగకు నన్నేమి అడిగితే సిగ్గుపడి చెప్పను నేనేమి

November 27, 2011
నా నన నన ననన అడగకు నన్నేమి అడిగితే సిగ్గుపడి చెప్పను నేనేమి సిగ్గుదేనికి చెప్పడానికి ఇష్టమింత నీకు ఉందని మౌనం నువ్వు మానవేమో నా ప్రియురాలా న...Read More

దుర్గమ్మ క్రిష్ణమ్మ ఒకటై కాచిన బెజవాడ

November 27, 2011
దుర్గమ్మ క్రిష్ణమ్మ ఒకటై కాచిన బెజవాడ ఓఓ దుర్గమ్మ క్రిష్ణమ్మ ఒకటై కాచిన బెజవాడ దుర్గమ్మ క్రిష్ణమ్మ ఒకటై కాచిన బెజవాడ పవరైనా పొగరైనా రెండు క...Read More

Popular Posts

Search Fav Song

Powered by Blogger.