Best Telugu Christian Worship Songs | JESUS Songs


Christian Songs in Telugu:


The Top Best Popular Telugu Christmas Songs Collection List of the Favorite playlist for All Time. Telugu Christmas songs download & concentrate free online at no cost all Telugu Top Old to Latest songs Christmas folk songs, Famous old Telugu Christmas songs, Latest Telugu Christmas Songs Collection List.Christian Songs
Christians in India celebrate Jesus Christ's birth on Christmas Day, which is annually held on December 25. The celebrations are most noticeable in states where there are many Christians. Christmas Day is a gazetted holiday in India.

Please Note: This Link Open new tab: click options and Download:

Telugu Christian Worship Songs | JESUS Songs

Madhura Seva(మధురం మధురం మధుర సేవ)
Yenduko Nanninthaga(ఎందుకో నన్నింతగా నీవు)
Thraahimaam Kreesthu Natha(త్రాహిమాం క్రీస్తు నాథా)
Raajaadhi Raajaa Raa Raa(రాజాది రాజా రా రా)
Samaanu Levaru Prabho(సమాను లెవరు ప్రభో)
Prabhuvaa Ne Ninnu Namm(ప్రభువా నే నిన్ను నమ్మి)
Kummari O Kummari(కుమ్మరి ఓ కుమ్మరి)
Praardhana Vinedi(ప్రార్ధన వినెడి పావనుడా)

Andhra Khristhava Keerthanalu:

Introduction
Sri Yesundu Janminche(శ్రీ యేసుండు జన్మించె రేయిలో)
O SadBhakthulaara(ఓ సద్భక్తులారా లోక రక్షకుండు)
Rakshakundu Vudayimchinaadata(రాక్షకుండుదయించినాడట)
Dutha Paata Paadudi(దూత పాట పాడుడి)
Thoorpu Desapu Gnanulamu(తూర్పు దేశపు జ్ఞానులము)
Krotha Yedu Modalu(క్రొత్త ఏడు మొదలు బెట్టెను)
Nadipinchu Naa Naavaa(నడిపించు నా నావా)
Devara Nee Deevenalu(దేవర నీ దీవెనలు)
Prabhu Yesuni Vadanamulo(ప్రభు యేసుని వదనములో)
Aaseervaadambul Maa Meeda(ఆశీర్వాదంబుల్ మమ్మీద)

Andhra Khristhava Keerthanalu

Anni Kaalambula Nunna Yehovaa(అన్ని కాలంబుల నున్న యెహోవా) Singer: M. M. Srilekha
Yentho Vinthaa Yentho Chintha(ఎంతో వింత ఎంతో చింత) Singer: G. Ravi
Bheekarundav Maa Yehovaa(భీకరుండవు మా యెహోవా) Singer: G. Ravi
Devara Nee Deevenalu(దేవర నీ దీవెనలు) Singers: Charles I, II, Vasanth Sunny
Devude Naakaashrayambu(దేవుడే నాకాశ్రయంబు) Singer: Malvika
Koniyaada(కొనియాడ తరమే) Singer: Babji
Nenunu Naa(నేనును నా) Singer: Babji
Parishudda(పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ) Singer: Malvika
Thanuvu Naa Didigo(తనువు నా డిదిగో) Singer: Radha Krishna
Yesutho Ttevigaanu(యేసుతో టివిగాను) Singer: Raghav
Aakaasambu Bhoomiyu(ఆకాశంబు భూమియు) Singer: Priyasri
Ye Paapa Merugani(యే పాప మెరుగని) Singer: Vidyalankar
Chintha Ledika(చింత లేదిక) Singer: Srikanth
Krotha Yedu(క్రొత్త ఏడు) Singer: Swarup Medithi
Maanavulu(మానవులు) Singer: Babji
Raajaadhi Raaja(రాజాధి రాజా) Singer: Usha
Rakshakundu(రక్షకుండు) Singer: Usha
Randi Suvaartha(రండి సువార్త) Singer: Charles I
Vandanambonarthomo Prabho(వందనంబో నార్తుమో ప్రభో) Singer: Joy Calvin
Vijaya Geethamul Paadare(విజయ గీతములు పాడారే) Singer: Raghav
Devuni Prema(దేవుని ప్రేమ) Singer: Raghav
Ee Saayam Kaalamuna(ఈ సాయం కాలమున) Singer: G. Ravi
Nadipimchu Naa Naavaa(నడిపించు నా నావా) Singer: G. Ravi
Nannu Gannayya Raave(నన్ను గన్నయ్య రావే) Singer: Priya
Neethi Gala(నీతి గల) Singer: Usha
Santhoshinchudi Andaru Naatho(సంతోషించుడి అందరు నాతో) Singer: Babji
Siluve Naa Kaashrayam(శిలువే నా కాశ్రయం) Singer: Ezra Shastry
Unnaa Paatuna Vachhu(ఉన్నా పాటున వచ్చుచున్నాను) Singer: Babji
Vinareyu Narulaaraa(వినరేయు నరులారా) Singer: Vasanth
Yehova Naa Mora Laalinchenu(యెహోవా నా మోర లాలించెను) Singer: Srikanth
Aahaah Mahaathmah Saranya(ఆహాహా మహాత్మహ శరణ్య) Singer: Ezra Shastry
Aakaasambu Bhoomiyu(ఆకాశంబు భూమియు) Singer: Joy Calvin
Deva Samsthuthi(దేవా సంస్తుతి) Singer: Babji
Jeevithamthamu(జీవితాంతము) Singer: Vineetha
Kreesthe Sarvaadhikaari(క్రీస్తే సర్వాధికారి) Singer: Kadambini
Laali Laali(లాలి లాలి) Singer: M. M. Srilekha
Mangalame Yesunaku(మంగళమే యేసునకు) Singer: Swarup Medithi
Raajulaku Raajaina Ee Vibhuni(రాజులకు రాజైన ఈ విభుని) Singer: Raghav
Randi Yutsaayinchi Paadudumu(రండి యుత్సాయించి పాడుదుము) Singer: Charles I, II, Vasanth Sunny
Vijayambu Vijayambu(విజయంబు విజయంబు) Singer: Vidyalankar

Thrahimaam Kreesthu Naatha

Deva Samshuthi
Devude NaaKaasrayambu
Eelaatidaa Yesu Premaa
Neevu ThodaiUnnaa Chaalu
O Praarthanaa Su Praarthanaa
Raathri Eina
ThrahimaamKhreesthuNaadha
Vunnaa Paatunaa Vachu1
Vunnaa Paatuna Vachu 2
Yesuni Premanu Ne Maarakanu

Kalvari songs Kiranaalu Devunee Prema Edigo Janulaara
Vunnaa Paatuna Vachu Chunaanu Nee Paada
Naanu Gannaya Raave Naa Yesu
Yesu Nannu Premimchee Naavu
Prabhuvaa Ne Ninnu Nammi Ninnaashraimchinaanu
Vamdanambonarthumo Prabho Prabho
Siluve Naa Saranaayanuraa Nee Siluve
Yehohvaa Naa Balamaa
Yesuni Korakai Ela Jeevimcheda
Yesutho Teevigaanu Podumaa
Instrumental Music
Instrumental Music

 Andhra Christmas Songs :

Randee Yuthsaahimchi Paadudumu
Devude Naakaashryambu
Madhuram Madhuram Madhuram Yesu
Yesutho Teevigaanu Podumaa
Deva Daata Paalakaa Raajaa Raave
Smaanu Levaru Prabhoo Nee Samaanulevaru
Chaatudaamu Chaatudaamu Sree Yesu
Saakshyamicheda Mana Swaami Yesu Devu
Yesuni Korakai Ela Jeevimcheda Bhaasuramuga
Rajulaku Raajaina Ee Vibhuni Pooja Cheyutaku

jesus Songs


Andaala Thaara అందాల తార
Bhasillenu Siluvalo భాసిల్లెను సిలువలో
Ediye Smayambu Randii ఇడియే సమయంబు రండీ
Entha Jaali Yesuvaa ఎంత జాలి యేసువా
Ee Saayam Kaalamuna ఈ సాయం కాలమున
Devuni Neeti Prathapam దేవుని నీటి ప్రతాపం
Devuni Sthuthi Impchudii దేవుని స్తుతి
Devuni Vaarasulam దేవుని వారసులం
NaaVanneeAngeekarinchu నావన్నీఅంగీకరించు
Nee Dhanamu Nee నీ ధనము నీ
ParishuddhaaParishuddhaa పరిశుద్ధా పరిశుద్ధా
Prabhu Yesuni Vadanamulo ప్రభు యేసుని వదనంలో
Prajalaara Vegame Raare ప్రజలారా వేగమే రారే
Premamrutha Dharalu ప్రేమామృత ధరలు
Rajulaku Rajaina రాజులకు రాజైన
Saagilapadi Mrokkedamu సాగిలపడి మ్రొక్కెదము
SanthoshamuthoNichhedi సంతోషముతోనిచ్చేది
Seeyonu Paatalu సీయోను పాటలు
Vandanambonarthumo వందనంబోణార్థుమో
Yehovaa Naa Balamaa యెహోవా నా బలమా
Yehova Naa Mora యెహోవా నా మోర
YesuniKorakaiElaJeevincheda1 యేసునికొరకు ఇలజీవించెద 1
YesuniKorakaiElaJeevincheda2 యేసునికొరకు ఇలజీవించెద 2
YesuniPremanu యేసునీప్రేమను
Yesutho Teevi Gaanu 1 యేసుతో టీవిగాను 1
Yesutho Teeviganu 2 యేసుతో టీవిగాను 2

Songs for the Lent For copies of the above songs on CDs, visit www.gospelmusic-india.com
Singers: Ravi G, Bindu
Mosithiva Naa Korakai మొసితివా నా కొరకై
Aa Raathri Meda Gadhilo ఆ రాత్రి మీద గదిలో
Choodumu Gethsamane చూడుము గెత్సమనే
Aa Ghora Siluva ఆ ఘోర సిలువ
Paralokamandunna పరలోకమందున్నSongs By Other Gospel Singers/Albums


Song
Aala kinchumu ఆలకించుము
Adavi Chetla అడవి చెట్ల నడుమ
Balayesu Charitham బాలయేసు చరితం
Bethlehemu బేత్లెహేము
ChalaregeThufaanulo చెలరేగే తుఫానులో
Daiva Suthuni Kanna దైవ సుతుని కన్నా
Deva nee దేవా నీ
Deva Neeve Naa దేవా నీవే నా
Devaa Paapini దేవా పాపిని
DevuniUpadeshamulanu దేవునిఉపదేశములను
Duppi Neeti దుప్పి నీటి
Ee Dehamunu ఈ దేహమును
Egiripade Keratanni ఎగిరిపడి కెరటాన్ని
Ee Udayamuna ఈ ఉదయమున
Gaayamulan గాయములన్
Hallelujah Yesu హల్లెలుజహ్ యేసు
I Love Jesus ఐ లవ్ జీసస్
Jayamani Paadu జయమని పాడు
Jeevamu Gala Vadavu జీవము గల వాడవు
Jum Ju Ju Jum జుమ్ జూ జూ జుమ్
Kalvari Girilo కల్వరి గిరిలో
Kondala Thattu కొండల తట్టు
Koti Padamulatho కోటి పాదములతో
RammaanuChunnaadoo రమ్మనుచున్నాడో
O NazarethupuraVaasaa ఓ నజరేతుపురా వాసా
Paadeda Nenu పాడెద నేను
Paapini Deva పాపిని దేవా
Paralokamu Naadile పరలోకము నాదిలే
Paramuna Prabhuvaa పరమున ప్రభువా
Pavura Swarama పావుర స్వరమా
Prabho Daya Gala ప్రభో దయ గల
Prabhuva Yesayyaa ప్రభువా యేసయ్యా
Prabhu Yesu Nadhuni ప్రభు యేసు నాధుని
Preminchu Chunnavaa ప్రేమించు చున్నావా
Prardhana Chethunu ప్రార్ధన చేతును
Pudamini Praba పుడమిని ప్రభ
Saagi Povu Chunnadi సాగిపోవు చున్నది
Sannuthinthumo సన్నుతింతుమో
Sevinthunu Sree సేవింతును
Siluva Meeda సిలువ మీద
Siluvani Mosi సిలువని మోసి
Sthothramu స్తోత్రము
Stuthi Gaanamulatho స్తుతి గణములతో
Suvartha Sunadamulu సువార్త సునాదములు
Vachesthunnaadu వచ్చేస్తున్నాడు
Yathrikulam యాత్రికులం
Yaava Jeevamu యావ జీవము

More christamas  Songs
Aahcharya Karudoo Yesu ఆశ్చర్య కరుడూ యేసు
Amruthamu Adbuthamu అమృతము అద్భుతము
Balame Ledu Prabhuvaaa బలమే లేదు ప్రభువాల్
Chaaloo Chaaloo Paatha చాలూ చాలూ పాత
Jeevinthu Nenu జీవింతు నేను
Leekkimpa Leni Sthothramul లేక్కింపఁలేని స్తోత్రములు
Mahima Neeke Prabho మహిమ నీకే ప్రభో
Naa madi Paaduthundi నా మది పాడుతుంది
Nee Prema Jallule Kurisenu నీ ప్రేమ జల్లులు కురిసేను
Ninnu Nenu Vidavanoo Deva నిన్ను నేను విడవనూ దేవా
Balu Rakkasi Chetlalo బాలు రక్కసి చెట్లలో
Swaroopamainanu sogasaina స్వరూపమైనను సొగసైన
ThanuvuNarpinthu తనువునర్పింతు
Yesu Nee Krupalo యేసు నీ కృపలో
Yesu Nee Thalape Naaku యేసు నీ తలంపే నాకు
Yesuvaa Nannu Neevu యేసువా నన్ను నీవు
Yesuni Gana Premanu యేసుని గణ ప్రేమను


Festival season:


Christians mark Christmas Day by attending special church services, spending time with family members, wearing new clothes and eating a festive meal. Some families exchange gifts or give small presents or sweets to children. They may display small electric lamps or small clay oil-burning lamps and decorate their homes with banana or mango leaves. Some also put up a nativity scene with clay figures or a Christmas tree. Christmas trees in India are usually imitation pine trees or branches of native trees or bushes.

 Christian Worship 2018 Songs
Tags:


jesus songs telugu
jesus song
jesus video songs
jesus songs in telugu
jesus songs telugu audio
telugu jesus songs album naa songs
jesus songs telugu lo
jesus songs telugu list
beautiful jesus songs in telugu
jesus songs telugu 2018
new jesus songs in telugu 2018
jesus songs telugu anil kumar

jesus telugu songs audio
telugu christian songs latest
telugu jesus songs album
jesus songs telugu lo
jesus songs telugu list
beautiful jesus songs in telugu
tcs telugu christian songs
new jesus songs in telugu 2018

christmas songs telugu
telugu christmas songs 2018
telugu christmas songs free download
telugu christmas songs 2017 download
christmas songs in telugu with dance
telugu christmas dance video songs download
new telugu christmas songs 2017
new christmas songs 2018 telugu download

telugu christmas songs 2017 download
christmas songs in telugu with dance
telugu christmas songs 2016
telugu christmas dance video songs download
new telugu christmas songs 2017
christmas songs telugu lo
christmas songs telugu 2018
new christmas songs 2018 telugu download
yesudas songs
yesu songs in telangana or andhrapradesh

No comments

Popular Posts

Search Fav Song

Powered by Blogger.